Reethsestraat 1c
 info@klavertje4valburg.nl
 0488-431009
test

Visie en beleid

Kinderdagverblijf Klavertje 4 streeft er naar verantwoorde kinderopvang te bieden.
Het welzijn van het kind staat hierbij centraal.


Algemene visie op de kinderopvang
Kinderopvang biedt aan kinderen de mogelijkheid om zich in een veilige omgeving, in groepsverband, te ontwikkelen. Kinderopvang biedt aan ouders/verzorgers om naast de opvoeding van de kinderen actief deel te nemen aan de maatschappij.
Kinderopvang dient te voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteit en continuïteit. Tevens dient kinderopvang, voor zover mogelijk, tegemoet te komen aan de wensen van de ouders/verzorgers.


Visie op kinderopvang in het kinderdagverblijf
Klavertje 4 streeft er naar een opvoedingssituatie te bieden die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis.Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door ondermeer samen te spelen, te eten en te slapen. Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op andere kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze een scala aan reactiemogelijkheden.Ook leren de kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf.


Door de leidsters wordt zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Klavertje 4 neemt een deel van de opvoeding van de kinderen over. Het is daarom noodzakelijk om gegevens over de ontwikkeling van hun kind met de leidsters uit te wisselen. Dit gebeurt dan ook op het moment wanneer het kind wordt gebracht. Ook wordt er door ons van het kind(tot 1,5 jaar) een schriftje bij gehouden waarin de gebeurtenissen van de dag staan, zonodig wordt er met het ophalen van het kind nog mondeling toelichting gegeven. Ook voor de kinderen die geen schriftje meer hebben wordt er een mondelinge overdracht gedaan wanneer het kind wordt opgehaald. Daardoor worden wederzijdse inzichten over deze ontwikkeling en de opvoeding vergroot. Goede contacten tussen ouders en leiding is dus zeer belangrijk!

Ouders mogen van de leidsters betrokkenheid bij het kind verwachten. Zij kunnen meedenken over opvoedingsvragen als ouders daaraan behoefte hebben. Tevens hebben de leidsters een signalerende functie ten aanzien van het welzijn en het functioneren van de kinderen.

Het kinderdagverblijf is speciaal ingericht voor kinderen en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de thuissituatie. De ruimte is aantrekkelijk, veilig en schoon. Er mogen ook maar maximaal 16 kindjes aanwezig zijn. Er is tevens voldoende geschikte buitenspeelruimte.

Uitgangspunten
Als basis voor het pedagogisch beleid gelden onderstaande uitgangpunten. De opvoeding is gericht op de ontplooiing van een kind tot zelfstandige, creatieve en kritische persoon en op het aanleren van sociale vaardigheden.

Elk kind heeft het recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden.Hoewel het noodzakelijk is om bepaald gedrag te verbieden, dienen gevoelens serieus genomen te worden. Een kind heeft recht op respect en moet de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te ontwikkelen. In het kinderdagverblijf mag geen verbaal of fysiek geweld gebruikt worden.

Een kind heeft basisbehoeften, zoals de behoefte aan voeding, slaap, aandacht en genegenheid. Bij Klavertje 4 wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk aan deze behoeften te voldoen. Op deze manier proberen we dat het kind zicht en grip op de dag krijgt. Zo hebben we vaste momenten dat er gegeten en gedronken wordt. Wanneer we naar buiten gaan (als het weer het toelaat). Wanneer er activiteiten worden gedaan.


Een kind heeft recht op individuele aandacht en zorg waarbij rekening moet worden gehouden met het belang van de groep als geheel. Het individu mag niet lijden onder de groep, maar de groep mag ook niet lijden onder het individu.