Reethsestraat 1c
 info@klavertje4valburg.nl
 0488-431009
test

GGD inspectierapport

Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

  • emotionele veiligheid;
  • persoonlijke competentie;
  • sociale competentie;
  • overdracht van
  • normen en waarden.

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie kindercentrum (versie September 2013). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig uit dit document. Er is geobserveerd tijdens vrij spel, fruit eten en verschoonmoment.

 

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan van juni 2013 is het vierogenprincipe beschreven. Er staat beschreven dat er meestal 2 beroepskrachten werkzaam zijn op de groep. De houder is daarnaast aanwezig op de groep of op het naastgelegen kantoor. De locatie heeft een groot raam aan de straatkant waardoor vanaf buiten naar binnen gekeken kan worden. En er is een natuurlijke controle van de ouders die hun kind(eren) brengen of halen.

De houder voldoet hiermee aan de voorwaarden.

 

Pedagogische praktijk

Bij kinderdagverblijf Klavertje Vier zijn vaste beroepskrachten werkzaam, vertrouwd voor kinderen en ook voor ouders.

"Beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan relaxed om met de kinderen. Zij sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die het kind aangeeft". Voorbeelden: - Een beroepskracht zegt tegen een kindje: "X, wat is er? Kom eens hier. Is pietje een beetje sip?" En ze neemt hem op schoot. - Een kind speelt alleen met auto's bij de vensterbank. Een beroepskracht gaat naar hem toe en zegt: "Wat maak je vriend?".

 

Persoonlijke competentie

De toezichthouder stelt een vraag over de ontwikkeling van een baby. De beroepskracht geeft aan dat ze sommige baby's meer moeten stimuleren dan andere omdat deze uit zichzelf snel tevreden zijn en de uitdaging om bijvoorbeeld te rollen, niet aangaan. Ze leggen het kind dan op de buik, voor een spiegeltje, zodat het interessant wordt voor het kind om op de buik te liggen. Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder dit niet gezien, de baby lag op de rug in de box.

Een aantal kinderen spelen met diertjes, die doen een fantasiespel. De beroepskracht zit met een aantal kinderen aan een tafeltje. Andere kinderen gaan zich verkleden als zwarte piet en ook de beroepskrachten verkleden zich, wat de kinderen erg leuk vinden.

 

Sociale competentie Veel kinderen spelen samen. Ze zingen liedjes en er wordt een boekje voorgelezen. Wanneer een kind verlegen is, betrekt de beroepskracht het kind bij het spel door ook mee te doen, geeft een beroepskracht aan.

 

Overdracht van normen en waarden

Er zijn bepaalde regels op de groep, waar de kinderen zo nodig op gewezen worden, zoals: niet rennen op de groep, opruimen als je ergens niet mee speelt en handen wassen voor het eten.

 

Bekijk hier het volledige raport